Tuesday, May 29, 2007

無題72 comments:

Anonymous said...

我睇過你d畫作,你好專業ar,而且好有創意!好欣賞你,好想認識你ar,我都對畫畫好有興趣ka!!!

jacklee said...

謝謝你的欣賞!咁多o的上來睇!